Create a free account |

News & Event

15
November 2014
15 November 2014 |
กิจกรรมเรียนรู้การใช้งานระบบบิลค์เต็มวัน จ.นครราชสีมา
เรียนรู้การใช้งานระบบบิลค์ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงการประยุกต์ใช้บิลค์ในองค์กรณ์ ที่บริษัท โฟร์ เอ็ม ดี คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด จ.นครราชสีมา